Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej
(I edycja)

Czas trwania: 3 semestry, 480 godzin kontaktowych, 62 punkty ECTS

Koszt: 1.600,00 zł za semestr, opłata za wydanie dyplomu 30 zł

Nabór na I edycję studiów od 12 maja 2014 r.

Początek zajęć październik 2014 r.

Adresaci Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów:
• nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia,
• nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia,
• podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej pozwalają absolwentom uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych, przy czym dla słuchaczy przystępujących do studiów z dyplomem studiów pierwszego stopnia, uprawnienia dotyczą jedynie możliwości podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Sylwetka absolwenta
Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Ogólnej uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Ma wiedzę z zakresu pedagogicznych, psychologicznych oraz lingwistycznych podstaw logopedii ogólnej. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej, zna procedury i strategie postępowania logoterapeutycznego.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW, na którym uwidoczniony jest program studiów.

Efekty kształcenia
Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji):
a) obszaru nauk humanistycznych,
b) obszaru nauk społecznych.

Ad. A) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru nauk humanistycznych, jak: językoznawstwo (fonetyka i fonologia języka polskiego oraz semantyka, składnia i morfologia języka polskiego), a także logopedia ogólna (wprowadzenie do logopedii, dyslalie – diagnoza i terapia logopedyczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca).
Ad. B) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych, z zakresu takich dyscyplin jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka, wczesne wspomaganie pedagogiczne, pomoc psychologiczna, rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka.

Rekrutacja
O wynikach postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie na studia
2. odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
3. kwestionariusz osobowy i trzy zdjęcia
4. zaświadczenie od ortodonty o braku przeciwskazań do podjęcia studiów logopedycznych (brak wad zgryzu)

Warunki ukończenia studiów
1. realizacja efektów kształcenia założonych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby 62 punkty ECTS
2. przyjęcie pracy dyplomowej (w formie: pracy pisemnej, szczegółowej prezentacji z opisem merytorycznym lub przygotowanego kompletu pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych z opisem merytorycznym)
3. zaliczenie praktyki logopedycznej w wymiarze 60 h w wybranej placówce oświatowej (udokumentowanej zaświadczeniem wg podanego wzoru) * * praktyka logopedyczna odbywa się w łącznym wymiarze 60 h w dowolnie wybranej placówce oświatowej (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gabinet logopedyczny). Słuchacze sami wybierają miejsce odbywania praktyki logopedycznej i ponoszą jej ewentualne koszty (zgodnie z regulaminem praktyki logopedycznej).

Zakończenie studiów oraz dyplom
Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jeśli słuchacz studiów jest absolwentem studiów pierwszego stopnia dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku.

Kontakt
Instytut Polonistyki AP, ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,
tel. 59 840 53 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strefa informacji dla pracowników | Strefa informacji dla słuchaczy

Kontakt

Instytut Polonistyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk,

Sekretariat Instytutu
mgr Katarzyna Jarystow
Telefon: 59 840 53 26 wew. 326
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

BiuletynPolonistyczny logo